Yrkesfiskarna

Dagens kvotsystem måste ses över i och med landningsskyldigheten

bild2

Ledare YF nr  5 – 2016

I och med landningsskyldighetens gradvisa införande ser man över dagens kvotsystem i Västerhavet och till viss del även i Östersjön. Man ser från såväl näringens håll och frän myndighetens håll att dagens system med korta ransonsperioder inte rimmar med landningsskyldigheten då det är erkänt utkastdrivande och man riskerar kollektiva redskapsstopp när kvoter är fullt nyttjade.

Havs- och vattenmyndigheten fick i och med den nya nationella fiskelagen mandat att införa ett system för vårt demersala fiske med individuellt tilldelade fiskerättigheter på årsbasis som är temporärt överförbara över året. Det är alltså inte ett överförbart system fullt ut, som vi idag har i det pelagiska fisket.
Utformningen av systemet pågår, där berörda producentorganisationer sitter i regelbundna möten med myndigheten för att besvara nyckelfrågor och vara med och utforma målsättningar med det nya systemet. Arbetet har såhär långt har handlat om principiella ställningstaganden kring vikten av skydda det kustnära fisket, skapa incitament för ytterligare selektivt och miljövänligt fiske, samt hur man ser på möjligheterna och behoven av nyrekrytering till det svenska yrkesfisket.
De beslut som är fattade så här långt är alltså bara att man ska övergå till ett kvotsystem med individuellt tilldelade fiskerättigheter som är temporärt överförbara och att referensperioden kommer sträcka sig fram till 2014. Innevarande år och 2015 kommer inte att räknas med. Det är det vi vet idag.
Mycket arbete återstår och de allra flesta frågeställningar är fortfarande obesvarade, men förhoppningsvis går samråden mellan myndighet och producentorganisationerna in i en mer konkret fas där man kan börja utmejsla huvuddragen i hur systemen bör utformas.
Resultaten av samråden ska sedan sammanställas och beslutas av HaV, för att sedan remitteras i höst och vara på plats i januari nästa år. Det är mycket som ska på plats på kort tid vilket gör det viktigt att vi från näringens håll samarbetar och förankrar de beslut som fattas bland våra medlemmar under processens gång.
Rätt utformat kommer ett nytt system möjliggöra utveckling och flexibilitet för det demersala fisket och förhoppningsvis minska riskerna med landningsskyldig-heten.

 

Sök

Information från Nordstream

Läs den senaste informationen från Nordstream.

Läs mer »

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start