Yrkesfiskarna

Förslag från HaV – fördelning av fiskemöjligheter – ett bra förslag!

4sp.rist

Ledare YF nr  11 – 2016

Efter lång väntan kom så äntligen remissen om fördelning av fiskemöjligheter för att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten från Havs- och vattenmyndigheten. Remissen kom den 21 oktober och många av Er har säkert redan granskat den. Överlag är remissen bra. Men inget är perfekt, och därför behövs en del ändringar i förslaget för att det ska bli så bra som möjligt.

 

Ännu en ledare på samma tema?

Ni kanske tänker inte en ledare till på temat system, men jo, nu är det skarpt läge och viktigare än någonsin. Remissinstanserna har fram till den 18 november på sig att tycka till. Remissen från HaV har redan diskuterats vid många möten och säkerligen mellan fiskare, och det finns säkert många uppfattningar om innehållet i den, så är det ju alltid. HaV har i remissen gjort ett gott stycke arbete.

Varför?

Orsaken till förslagen är landningsskyldighetens successiva införande, som vi skrivit om många gånger tidigare. Landningsskyldigheten, eller utkastförbudet, syftar till att minimera utkast och påskynda utvecklingen av ett mer selektivt fiske. Regleringen innebär att alla fångster av kvoterade arter ska redovisas, landas och kvotavräknas.

Hur?

Förslagen från HaV bygger på ett system med årsransoner av de viktigaste arterna. För att få systemet och fisket att fungera kan fiskemöjligheter överlåtas under året mellan licensinnehavare. I förslaget har man särskilt beaktat det småskaliga kustnära fiskets intressen, främjandet av ett selektivt fiske samt att möjliggöra att de svenska kvoterna kan nyttjas i största möjliga mån. Det är positivt att man från myndigheten nu klart och tydligt skriver att målsättningen är att de svenska kvoterna ska kunna nyttjas i största möjliga mån. Ett större individuellt ansvar med möjligheter följer och vi går ifrån ett kollektivt synsätt, detta är nödvändigt för det svenska fiskets framtid. Det föreslagna systemet motverkar risken för kollektiva redskapsstopp.

Havskräfta

När det gäller havskräfta är kvoten i nuläget delad i tre delar: 50 % till rist, 25 % till bur och 25 % till trål. Förslaget innebär att de som fiskar kräfta kommer att få följande typer av tillstånd: bur, trål inkl. rist och rist. Licenshavare får själv bestämma med vilket redskap fisket sker så länge tillstånd finns. Fördelningen baseras på historik under referensperioden (2011 – 2014). Man föreslår en koncentrationsgräns på 5 %.

Fisk i Skagerrak och Kattegatt

När det gäller vitfisk i Skagerrak och Kattegatt föreslår man en fördelning av torsk, gråsej, kolja och vitling . Man föreslår också en fördelning av rödspätta i Skagerrak. Här kan man undra om detta inte kommer att leda till ett hårt tryck på rödspättan i Kattegatt, som kanske även den bör fördelas. Tillstånd kommer att ges till följande redskapsgrupper: TR1, TR2, TR2R, GN1, GT och LL. Detta gäller för de som fiskat under effortregimen samt för trålare under 10 m. Licenshavare får själv bestämma med vilket redskap fisket sker så länge tillstånd finns. Fördelningen baseras på historik under referensperioden (2011 – 2014). Avsättning av de nämnda fiskarterna i form av individuella tilldelningar sker först till de selektiva fiskena där man får arterna som bifångst och till kustkvoter. Hur stor blir kustkvoten undrar många. Svaret utifrån förslaget är att det kommer att motsvara fångsthistoriken för passiva redskap utanför effortregimen plus ett tillägg för att gynna det småskaliga kustnära fisket.

Fisk i Nordsjön

I NEZ är det bara åtta fartyg som fiskat fisk under referensperioden. Räkfiskare i NEZ – 18 st – får tilldelning motsvarande bifångster. Här talar vi om torsk, gråsej, kolja och vitling/bleka. Föreslaget redskapstillstånd är TR1 och individuella tilldelningar av dessa fyra arter. Här frångår man historikprincipen för kolja och vitling (historik gäller för torsk och gråsej). Detta är inte rätt, då de som fiskat mer kolja under referensperioden missgynnas. HaV förslår att tilldelningen av kolja och vitling ska följa av historiken på torsk och gråsej. Det hade här varit mer rätt att fördela den fiskade koljan individuellt och sedan dela resten lika mellan de åtta.

Räka

Här har myndigheten klokt nog valt att gå på näringens förslag. Historiken frångås delvis och i stället baseras fördelningen på ransonstillhörighet och aktivitetsgrad. Detta gäller Skagerrak och Kattegatt. I Nordsjön (NEZ) baseras förslaget på historisk infiskning under referensperioden. Ett fel i remissen är att man föreslår att alla som får tilldelning av räka i NEZ också ska behöva företa en fiskeresa dit. Detta är fel utifrån hur fisket bedrivs, utifrån ekonomiska skäl samt miljömässigt dumt. Infiskningskravet på räka bör gälla oavsett område.

Östersjötorsk

Här förslår myndigheten att fördelningen ska baseras på historik under referensperioden. Här är fråga om två tillstånd: trål eller passiva redskap om fartyget är större än 8 m. Fisket med passiva redskap föreslås fiska på en kustkvot (historisk infiskning plus ett tillägg). Västra Östersjön, där kvoten minskat med 56 % för 2017, är särskilt svår i detta sammanhang. Man har från HaV flaggat för att detta kan medföra att ingen tilldelning sker till trålfisket.

Bra förslag – behov av justeringar

Förslaget från HaV är bra. Men justeringar i vissa delar behövs. Några har flaggats för ovan. Andra följer här: De räkfiskare som poolat ska inte behöva drabbas negativt av det nya systemet. Har man tidigare poolat över gränsen ABC-DE så måste man få fortsätta att göra så, annars blir det fullständigt fel. Det måste finnas en öppning åt båda hållen i muren mellan ABC-kategorin räkfiskare och DE-kategorin, annars riskeras att kvoten inte nyttjas fullt ut, vilket är ett av målen med det föreslagna systemet. En läkningstid måste fastställas som främjar systemet och fiskets bedrivande, förslagsvis om en månad och så utöver den tid som myndigheten behöver för att handlägga tillfälliga överlåtelser under året. Det kan bli problem när man slår samman tillståndshavares fiskemöjligheter, som tidigare av anledning fiskats med olika enheter. Vi får hoppas att systemet är startskottet på ett möjliggörande av tilldelning av förvaltningsansvar till producentorganisationer. Inom EU verkar det som om man vill lägga på PO arbetsuppgifter men att PO i viss mening tvekar att ta på sig mer, medans det i Sverige råder det omvända förhållandet – här vill PO bidra mer, i linje med den gemensamma fiskeripolitikens intentioner – men får inte. Detta är förhoppningsvis startskottet för en process som kommer att leda till mer självbestämmande för fiskare tillsammans i PO. Trots alla dessa invändningar är det viktigt att komma ihåg att i grunden är HaV:s remiss faktiskt bra för att säkerställa det svenska yrkesfiskets framtid!

 

 

Sök

Information från Nordstream

Läs den senaste informationen från Nordstream.

Läs mer »

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start