Yrkesfiskarna

Gott hopp om att skapa rättvist system för det demersala fisket

4sp.rist

Ledare YF nr  8 – 2016

I och med den reformerade gemensamma fiskeripolitiken så införs mellan 2015 och 2019 successivt ett förbud mot att kasta kvoterade arter överbord.
För Västerhavets demersala fiske innebär det problem. Problemet består i att det till stor del är ett blandfiske där utkast förekommer i olika stor utsträckning för olika fisken vid olika tidpunkter. Detta sker dels på grund av att man får upp undermålig fisk, dels att man fångar fisk som inte får landas eller fisk där den nationella kvoten är uppfiskad.

Dagens system med veckoransoner är inte i linje med landningsskyldigheten och fisket har därför under en tid arbetat ihop med myndigheten med att ta fram ett system som bygger på individuella årsransoner med möjlighet till tillfälliga överlåtelser under året. Detta arbetet pågår fortfarande och Havs- och vattenmyndigheten avser att införa ett nytt system till årsskiftet.
Innan systemet införs ska det ut på remiss och alla beräkningar ska göras för att ta fram hur stor kvantitet varje licenshavare ska få sig tilldelad per art som går in i systemet.

Inte helt klart
I dagsläget är det inte klart helt och hållet hur systemet kommer utformas men att det blir ett nytt system råder det numer inget tvivel om.
Förhoppningen är att systemet utformas så att det ger möjlighet för de som vill fortsätta och satsa på fisket ska ha möjlighet att göra det och att tilldelningen ska bli så rättvis som möjligt. Att ta fram en modell som är rättvis är inte det enklaste, och i dagsläget lutar det åt att man inom de flesta fiskena kommer använda sig av historisk infiskning. I vissa fisken kommer andra modeller att användas då ren historik missgynnar eller gynnar vissa grupper i alltför stor utsträckning. När man utvecklar den här typen av förvaltningssystem brukar man säga att man har hittat rätt tilldelningsmodell när de flesta är lite missnöjda. Det kanske låter lite trist och negativt, men poängen är att hitta en balans där så få som möjligt sticker ut åt något håll och att det inte upplevs som orättvist relativt andras tilldelningar.
 
Viktiga frågor
Det finns ovanpå det en rad andra viktiga frågeställningar som måste tas i beaktande i utvecklandet av ett system där man tillåter tillfälliga byten av kvoter så som regler för byten, hur mycket kvot man får både bli tilldelad och byta till sig under året. Det ligger i allas intresse att detta blir så bra som möjligt och att det kommer på plats i tid.
 En annan del i detta är att man långsiktigt jobbar mot att producentorganisationerna ska ta mer av ett förvaltningsansvar än vad de har idag. Målsättningen är att producentorganisationerna har ansvar för att det vid årets slut går jämt upp, fisket ska varken ha fiskat över den totala kvoten eller underutnyttjat en kvot som skulle kunna ha fiskats upp. Ansvar för byten av kvoter och att det går jämt upp vid årets slut är bärande delar för att ett system ska fungera långsiktigt och det ansvaret bör vara delat mellan myndighet och fiskets organisationer, även om det kanske inte blir verklighet i ett första skede.
 Förhoppningen och ansatsen är nu att vi får ett system för det demersala fisket som är rättvist, som ger bra förutsättningar för de fiskare som vill fortsätta och satsa på fisket samt att man långsiktigt ser till att producentorganisationer har delat förvaltningsansvar rörande kvoter och byten av kvoter för att så långt som möjligt ge bra förutsättningar för svenskt yrkesfiske.

 

Sök

Information från Nordstream

Läs den senaste informationen från Nordstream.

Läs mer »

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start